كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد
 برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد
1397/3/22 سه‌شنبه
سازمان دامپزشکی کشورآماده دریافت نظرات کارشناسی ادارات کل،اعضای جامعه دامپزشکی وتشکل های مرتبط
برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد
از مهمترين عوامل تاثیرگزاردر ممانعت از انتشار عامل ويروس تب برفكي رعایت نکات امنیت زیستی مانند جلوگیری از تردد افرادمتفرقه و وسايل نقليه به محیط دامداری ،عدم استفاده از ابزارهاي مشترك همچنین استفاده از سرنگ‌هاي داراي سرسوزنهاي فلزي چند بار مصرف،در دامداري‌هاي صنعتي است. در همین راستا سازمان دامپزشکی کشور برنامه ای را در خصوص واکسیناسیون آماده باش تب برفکی جهت به کارگیری در گاوداری های صنعتی بزرگ ارائه و ازادارات کل،اعضای جامعه دامپزشکی وتشکل های مرتبط درخواست کرده تا نظرات کارشناسی خود را نهایت تا روز پنجشنبه31خردادماه به دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور ارائه  کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در راستاي مديريت عواملي كه باعث ورود و پخش ويروس تب برفكي به داخل واحدهاي اپيدميولوژيك شده و جهت به حداقل رسانيدن ترددها، استفاده از وسايل اختصاصي واحدهاي اپيدميولوژيك مي تواند نقش اساسي را اعمال کند.همچنین تردد واكسيناتورها، استفاده از سرنگ‌هاي داراي سرسوزن هاي فلزي چند بار مصرف، سرنگ‌هاي تيم واكسيناسيون و ... نقش بسياري در پخش و گسترش عوامل بيماري زا دارند. اجراي روش Standby در گاوداري‌هاي بزرگ در سال 1397 به منظور مديريت خطرات احتمالي ورود و پخش ويروس تب برفكي در واحد بوده كه پیش بینی می شود  در سطح 550 واحد دامداري صنعتي بزرگ به اجرا گذاشته خواهد شد.

اقدامات سريع واكسيناسيون و خدمات رساني به واحدها و مجتمع های دامداری بزرگ یکی از مهمترین ابزارهای کنترل سريع بیماری های دامی محسوب می شود. اقدام سریع و به موقع با استفاده از واکسن در دسترس یکی از الزامات برای رسیدن به اهداف کنترل در مواقع غیر عادی و غیر مترقبه است.

در این راستا تامین و داشتن ذخیره استراتژیک واكسن یکی از مهمترین فاکتورها برای اجرای عملیات سریع در مواقع غيرمترقبه در کانون ها و مناطق اطراف آن محسوب می شود.

به عبارت دیگر وجود واکسن به اندازه کافی در محل دامداری و یا نزدیک ترین سایت دامپزشکی در دسترس می‌تواند برای کنترل بیماری و جلوگیری از اشاعه و گسترش آن مفید باشد. با توجه به نوع بیماری ها و دسته بندی آنها به بیماری های استراتژیك و غیر استراتژیک می توان ضمن برآورد لازم، برنامه ریزی کرد که واکسن های مورد نیاز در دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک در دسترس واحدهای بزرگ و یا مراكز مايه‌كوبي مورد تائيد آنها قرار داشته باشد.

 در این راستا ذخیره واکسن های استراتژیک از قبیل واکسن شاربن، واکسن تب برفکی و واکسن مورد نیاز برای کنترل بیماری لمپی اسکین از اهمیت ویژه ای برخوردار است با اين دسته از واكسن ها را می توان هم در محل شبکه دامپزشکی و یا در محل مرکز واکسیناسیون با توجه به اعتماد و وجود تجهیزات لازم نگهداری کرد.

البته در خصوص برخی از واحدهای دامداری که شرایط لازم برای ذخیره و نگهداری واکسن ها را دارند، میتوان واکسن مورد نیاز را در محل تعیین شده و مورد تایید واقع در خود واحد دامداری نگهداری کرد. این موضوع در خصوص واکسن های غیر استراتژیک و بهادار و همچنین واکسن استراتژیک بهادار تب برفکی به راحتی قابل انجام است، به عبارت دیگر می توان برنامه‌ریزی کرد که در محل سردخانه واقع در واحد دامداری، واکسن های بهادار توسط دامدار خریداری شده و در زمان مناسب و ضروری مورد استفاده قرار بگیرد.

 بنابر این داشتن امکانات و فضای لازم و برنامه ریزی شده و کنترل روی نحوه استفاده از این واکسن‌ها خصوصاً واکسن تب برفکی که انجام آن در زمان طرح های تعیین شده ضروری است، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص های کنترلی باشد.  لازم به ذکر است که در خصوص سایر واکسن ها علی‌الخصوص واکسن شاربن،  واکسن لمپی اسکین واکسن هاری، بایستی واکسن به مقدار کافی در محل شبکه دامپزشکی و یا مرکز مایه‌کوبی مورد تایید و مورد اعتماد شبکه دامپزشکی و یا اداره کل دامپزشکی استان نگهداری شود.

 به منظور استفاده از این دسته از واکسن ها در واحدهای دامداری  در زمان هاي خارج از فاز و برنامه واكسيناسيون روتين، شرط لازم وجود رخداد بیماری، تایید تشخیص بالینی اولیه توسط کارشناسان خبره و همین‌طور در صورت امکان تعیین سریع سویه عامل مولد بیماری توسط مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاهی منطقه ( در خصوص تب برفكي)  در اسرع وقت است، به عبارت دیگر استفاده از این نوع واکسن ها و یا واکسن‌های ذخیره استراتژیک صرفاً در صورت تشخیص تایید باليني بیماری تایید آن توسط کارشناس خبره و همینطور اخذ نظریه نهایی سازمان دامپزشکی دفتر بهداشت مدیریت بیماری‌های دامی امكان پذير بوده  و تایید تشخیص بیماری و برداشت نمونه صرفاً برای اقدامات کنترلی بعدي خواهد بود.

به محض رخداد بیماری این واکسن از مرکز ذخیره خود خارج شده و تحت شرایط و اقدامات لازم در واحد های اپیدمیولوژیک مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. البته در خصوص واکسن‌های بهادار و واکسن هایی که اعتبار آنها توسط دامدار و یک واحد اپیدمیولوژی تهیه شده است، استفاده از واکسن صرفاً در وهله اول در محل خود آن واحد خواهد بود. همچنین بایستی نسبت به جایگزینی واکسن در اسرع وقت در محل ذخیره استراتژیک اقدام لازم بعمل آید.

با توجه به اینکه حدود ۵۵۰مگافارم( واحدهای دامداری بزرگ) در کشور تعیین شده كه در اين واحدهای،در وهله اول نسبت به تعبیه مکان مناسب برای نگهداری واکسن و یا معرفی مرکز واكسيناسيون  معتبر مورد تاییدشان اقدام کنند تا به محض معرفی مکان مناسب برای نگهداری واکسن های مورد استفاده در دو فرمت استراتژیک و غیر استراتژیک مورد بازديد قرار گيرد. در صورت تائيد مكان، واکسن های مورد نیاز با توجه به بهادار بودن و یا رایگان بودن توسط سازمان دامپزشکی تامین و در اختیار اداره کل دامپزشکی شهرستان و یا در صورت لزوم استان و یا در نهایت در اختیار واحدهای دامداری و یا مراکز مایه کوبی قرار گيرد.

 واکسن های مذکور به صورت مناسب تا قبل از تاریخ انقضا در مکان موردنظر نگهداری شده و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی آنها در خصوص واکسن های رایگان و یا استفاده سریع آن ها در خصوص واكسن‌هاي بهادار اقدام خواهد شد.

 واکسن برای اجرای عملیات برای حداقل دو فاز در خصوص تب برفکی و یا در خصوص سایر واکسن ها واکسن به مقدار مورد نیاز برای تامین و اجرا برای یک سال نگهداری خواهد شد. تامین اعتبار مورد نیاز برای واکسن های رایگان برعهده سازمان دامپزشکی به در خصوص واکسن های بهادار بر عهده دامدار است.

لازم به ذکر است در خصوص واکسن های تب برفکی که احتمال تغییر در تحت سویه وجود دارد صرفاً ذخیره سازی برای دو فاز متوالی در خصوص واکسن های پایه آبی و یا یک فاز برای واکسن های پایه روغنی می تواند از سوی دامدار صورت پذیرد.

بديهي است استفاده از واکسن ذخیره شده توسط دامدار و یا مركز مايه‌كوبي  در خارج از برنامه‌های اعلام‌شده در شرايط عادي و غير اضطراري مجاز نبوده و در صورت مشاهده  با مراکز مایه کوبی  و دامداري مذكور برخورد خواهد شد.

دستورالعمل عملياتي واكسيناسيون به روش آماده باش

در شرايط حال حاضر اين برنامه صرفاً در خصوص واكسن تب برفكي به مرحله اجرا گذاشته شده و متعاقباً در مورد ساير واكسن‌هاي استرات‍ژيك نيز عملياتي خواهد شد. دامداراي‌‌هاي واجد شرايط با لحاظ کردن فرايندی وارد برنامه واكسيناسيون به روش آماده باش  خواهد شد.

این فرایند باید بدین گونه باشد که مكان مناسب براي ذخيره واكسن در نطظر گرفته شود، اين فضا بايستي سردخانه مناسب مجهز به سيستم برق اضطراري بوده كه حجم آن متناسب با ذخيره واكسن براي حداقل دو مرحله واكسيناسيون تب برفكي مورد نياز دامهاي حساس واقع در واحد باشد.

همچنین مكان مورد نظر با اولويت سردخانه واقع در واحد دامداري بوده و يا مدير مسئول دامداري مي تواند به صورت مكتوب مركز مايه‌كوبي مورد نظر خود را به شبكه دامپزشكي شهرستان معرفي کند و با توجه به بهادار بودن واکسن ، نسبت به تامين واكسن از منابع مورد تائيد سازمان اقدام کند و واكسن با رعايت زنجيره سرد به سردخانه مورد نظر منتقل شود.

علاوه بر این اعلام ورود واكسن از سوي مسئول بهداشتي فارم به شبكه دامپزشكي شهرستان ضروري است و با توجه به اینکه مسئوليت حفظ زنجيره سرد و تاريخ انقضاي واكسن در مدت زمان نگهداري در سردخانه معرفي شده از سوي دامدار، بر عهده مسئول بهداشتي و يا مسئول فني فارم است.

از سوی دیگر باید گفت که کارایی اثربخشی واکسن تب برفکی در قالب برنامه های اداره دامپزشکی استان و شهرستان صورت خواهد پذیرفت.

فايل هاي مربوطه : 
برنامه تب برفکیبرنامه تب برفکیبرنامه واكسيناسيون بر عليه تب برفكي به روش آماده باش (3).docx40.16 KB
منبع: روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور

بيشتر
نسخه قابل چاپ
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است