سرپرست آزمایشگاه مرکزی

آقای بناساز

تلفن تماس:32769003  داخلی 256

لینک کوتاه