رییس امور مالی

آقای مهدی محمدنبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   213