رییس اداره مدیریت بیماریهای دام

دکتر ابولفضل حمزه لوئیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   220