سرپرست اداره مدیریت بیماریهای دام

دکتر مهدی جانمحمدی

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   231

لینک کوتاه