رییس اداره دارو و درمان 

دکتر شانقی

تلفن تماس : 32769003               داخلی   234

لینک کوتاه