مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی     داخلی 227   مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی      داخلی 232

 
 
مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی                     داخلی 228   مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی     داخلی 233
                                                                        
لینک کوتاه