رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

دکتر سیروس سلمان نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   227