نام واحد تلفن داخلی
دفتر مدیر کل 08632769100  
 
معاون توسعه و مدیریت منابع 08632769003 243
معاونت سلامت 08632779100 252
دفتر نمایندگی ولی فقیه 08632769003 222
حراست 08632769003 215
بازرسی و پاسخگویی به شکایات 08632769003 214
فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری      
08632769003 225
اداره رفاه و پشتیبانی و امور اداری 08632769003 214
حقوقی وارزیابی عملکرد 08632769003 201
برنامه و بودجه 08632769003 223
اداره امور مالی 08632769003 213
روابط عمومی 08632769003 205
آزمایشگاه مرجع 08632769003 256
اداره دارو و درمان 08632769003 234
اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 08632769003 227
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،آبزیان و زنبور عسل 08632769003 235
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی 08632769003 231
صدور پروانه و آموزش 08632769003 228
قرنطینه و امنیت زیستی 08632769003 230
مرکز تلفن و نگهبانی                             
08632769003-7          
200
لینک کوتاه