لیست خدمات دارای شماره شناسه ملی  
  1. خدمات قابل ارائه (الکترونیک و غیر الکترونیک) توسط اداره کل دامپزشکی مرکزی بر اساس وظایف قانونی محوله به شرح زیر با فرمت استاندارد تدوین گردیده است و منطبق بر تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
  2. هر کدام از موارد زیر، عنوان دسته یا کلان خدمت اصلی می باشد و پس از یافتن ارتباط خدمت مورد درخواست خود با هر کدام از دسته ها در این فهرست خدمت مورد نظر خود را بیابید. 
لینک کوتاه