ردیفنام واحدنام مدیریتتلفنآدرسرتبه بهداشتی
1بهسا مرغ خمینمهرداد فرح بخش46231111خمین کیلومتر 3 جاده اراکB
2رنجبرعباس رنجبر33553523اراک کیلومتر 25 جاده تهران شهرک صنعتی خیر آبادB
3درنا مرغمحمد بیگی44225554دلیجان روستای رحمت آبادA+
4سپیدبالسعید حبیبی42346000جاده قدیم ساوه به تهران قطب صنعتی رنگرزB
5درسا مرغاحمد رضا همتی32249787جاده ملایر نرسیده به جاده خندابA+
لینک کوتاه