محسن شانقی

مدیرکل محسن شانقی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769100 داخلی 250

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

محمد فتاحی

معاون سلامت محمد فتاحی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632779100 داخلی 252

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

سید رضا میرهاشمی

معاون توسعه مدیریت و منابع سید رضا میرهاشمی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

شماره تماس : 08632779100 داخلی 243

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

کوروش خسروی

رییس اداره برنامه و بودجه کوروش خسروی

تحصیلات :

شماره تماس : 08632769003 داخلی 223

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

محمدرضا بابایی

رییس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی محمدرضا بابایی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 08632769003 داخلی 114

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

مهدی محمد نبی

رییس اداره امور مالی مهدی محمد نبی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 08632769003 داخلی 111

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

محمدحسین ربیعی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه محمدحسین ربیعی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 08632769003 داخلی 222

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

سیروس سلمان نژاد

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی سیروس سلمان نژاد

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769003 داخلی 227

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

ابوالفضل حمزه لوئیان

رییس اداره مبارزه با بیماری های دامی ابوالفضل حمزه لوئیان

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769003 داخلی 231

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

حسن اثنی عشری

رییس اداره مدیریت بیماریهای طیور،آبزیان و زنبور عسل حسن اثنی عشری

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769003 داخلی235

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

احمد سجادی

ریس اداره دارو و درمان احمد سجادی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769003 داخلی234

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی