پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع
جنسیت *
سن
تحصیلات *
شغل *
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
*
دفعات مراجعه برای خدمت فعلی در سال اخیر:
*
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در مورد نحوه انجام کار
*
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در مورد ارائه مدارک
میزان رضایت شما از نحوه انجام کار بر اساس ضوابط اداری
و عدم دخالت قضاوت های شخصی

میزان رضایت شما از نحوه رفتار، راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
میزان رضایت شما از امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
میزان رضایت شما از به موقع بودن، شفاف بودن و رسیدگی به نظرات و شکایات شما
میزان رضایت شما از راهنمایی و پاسخگویی کارکنان پیگیری وضعیت درخواست ها
میزان رضایت شما ار انجام کار کارمند به گونه ای که دیگر نیازی به دوباره کاری نباشد
میزان رضایت شما از تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان رضایت شما از میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
میزان رضایت شما از نظم و ترتیب و سهولت دسترسی به افزاد و امکانات برای دریافت خدمت
میزان رضایت شما از دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

میزان ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی، ...) به بخش های مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
میزان رضایت از خدمات ارائه شده
کد روبرو را وارد کنید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*