لیست خدمات دارای شماره شناسه ملی  
  1. خدمات قابل ارائه (الکترونیک و غیر الکترونیک) توسط اداره کل دامپزشکی مرکزی بر اساس وظایف قانونی محوله به شرح زیر با فرمت استاندارد تدوین گردیده است و منطبق بر تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
  2. هر کدام از موارد زیر، عنوانِ دسته یا کلان خدمت اصلی می باشد و پس از یافتن ارتباط خدمت مورد درخواست خود با هر کدام از دسته ها در این فهرست خدمت مورد نظر خود را بیابید. 
   دانلود فایل : ارزيابي خطرات بهداشتي فرآورده هاي خام دامي، خوراك دام، منابع ژنتيكي دام، مواد اوليه و دارو.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : ارائه خدمات تشخيص باليني و درمان در درمانگاه هاي مرجع.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : تفاهم نامه - شناسنامه خدمات.pdf           حجم فایل 1643 KB