لیست خدمات دارای شماره شناسه ملی  
  1. خدمات قابل ارائه (الکترونیک و غیر الکترونیک) توسط اداره کل دامپزشکی مرکزی بر اساس وظایف قانونی محوله به شرح زیر با فرمت استاندارد تدوین گردیده است و منطبق بر تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
  2. هر کدام از موارد زیر، عنوانِ دسته یا کلان خدمت اصلی می باشد و پس از یافتن ارتباط خدمت مورد درخواست خود با هر کدام از دسته ها در این فهرست خدمت مورد نظر خود را بیابید. 
   دانلود فایل : شناسه خدمات.rar           حجم فایل 1496 KB
   دانلود فایل : مایه کوبی دام ها.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود فایل : مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : ارزیابی خطرات بهداشتی فرآورده های خام دامی،خوراک دام، منابع ژنتیکی دام.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : ارائه خدمات تشخیص بالینی و درمان در درمانگاه های مرجع.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش pms_.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید،حمل.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود فایل : نظارت بر تولید، پخش،عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود فایل : صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل واف.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود فایل : صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن د.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : صدور مجوز تحقیقات بر روی عوامل بیماری زای دامی.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : صدور مجوز تأسیس واحدها و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی درحوزه.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی،درمانگاهی و مواد.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : صدور مجوز بهداشتی دامی،دارو،خوراک.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود فایل : صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص مکمل.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی،خوراک و نهاده ها.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماریهای دام.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود فایل : ارزيابي خطرات بهداشتي فرآورده هاي خام دامي، خوراك دام، منابع ژنتيكي دام، مواد اوليه و دارو.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : ارائه خدمات تشخيص باليني و درمان در درمانگاه هاي مرجع.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : تفاهم نامه - شناسنامه خدمات.pdf           حجم فایل 1643 KB