فرایندهای پرکاربرد اداره کل دامپزشکی استان

   دانلود فایل : شناسایی و ردیابی دام زنده.jpg           حجم فایل 46 KB
   دانلود فایل : صدور گواهی بهداشتی صادرات....jpg           حجم فایل 577 KB
   دانلود فایل : نظارت بر واحدهای تحت پوشش دارو و درمان.jpg           حجم فایل 500 KB
   دانلود فایل : مسئول فنی شرکت های تولید و پخش دارو.jpg           حجم فایل 528 KB
   دانلود فایل : پروانه اشتغال به کار درمان.jpg           حجم فایل 523 KB
   دانلود فایل : مایه کوبی.jpg           حجم فایل 466 KB